Dental laser (1)

لیزر های دندانپزشکی انواعی از لیزر ها هستند که در انواع مختلف با نام های Dental laser لیزر دندان پزشکی – Hard tisse laser لیزرهای دندان پزشکی بافت سخت –  Soft tisse laser لیزرهای دندان پزشکی بافت نرم – Dual purpose lasers موجود هستند. در ادامه تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

Dental laser (1)

Dental laser (2)

Dental laser (3)

Dental laser (4)

Dental laser (5)

Dental laser (6)

Dental laser (7)

Dental laser (8)

Dental laser (9)

Dental laser (10)

Dental laser (11)

Dental laser (12)

Dental laser (13)

Dental laser (14)