backtalk1

چگونه می توان علاقه و اشتیاق اطفال به دروغگویی را از بین برد و با چه روش هایی این امر امکان پذیر است!

 1- وقتی از فرزندتان تقاضای انجام کار یا پذیرفتن مسئولیتی را دارید، باید به توان او در انجام مسئولیت توجه کنید تا زمینه برای دروغگویی فراهم نشود.

2- دربرابر راستگویی فرزندتان به او پاداش دهید و تحسینش کنید.

3- از دروغ گفتن بپرهیزید و سعی کنید خودتان در منزل دروغ نگویید.

4- زمانی که فرزندتان حقیقتی تلخ را برایتان بیان کرد، به خاطر راستگویی‌اش او را مورد سرزنش و تحقیر قرار ندهید. در این‌گونه موارد حقیقت‌گویی‌اش را مورد تحسین قرار دهید اما با این حال، کودک را در مقابل رفتار زشت و نادرستی که انجام داده، راهنمایی و هدایت کنید.

5- این موضوع باید در ذهن کودک حک شود که اگر حقیقتی را بگوید، تنبیه نمی‌شود.

6- شما والدین باید به کودک یاد بدهید که برای رسیدن به خواسته خود یا لجبازی و انتقام از طرف مقابل با دروغگویی او را خراب نکند بلکه با کلام و لحن احترام‌آمیز ناراحتی خود را اظهار و خواسته‌اش را بیان کند.

7- باید سعی کنید فرزندتان را از محبت‌های عاطفی و احساس خود محروم نکنید، به او توجه و به حرف‌هایش گوش دهید. او را غرق محبت خود کنید تا باعث نشود که برای جلب توجه و دریافت عواطف، مجبور به دروغگویی شود.

8- به فرزندانتان کمک کنید، شخصیت خود را همان‌گونه که هست بپذیرند با همه بدی‌ها و خوبی‌هایش آن را قبول داشته باشند و نخواهند که با دروغگویی شخصیت دیگری را از خود نشان دهند.

* دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد