index.jpg564658

این خواهران دوقلو که به فاصله شش سال از هم متولد شده اند به طرز باورنکردنی بهم شباهت دارند!

4خواهر دو قلو که دوقلوهای کوچکتر با فاصله سنی ۶ سال از خواهران دوقلوی بزرگتر خود بدنیا آمده‌اند. مادر این دوقلوها با هر زایمان دوقلو زائید. شباهت این دوقلوها به هم حیرت آور است!