کزاز و راه های انتقال آن
بیماری کزاز بیماری قابل پیشگیری است که توسط توکسین باکتری بی هوازی کلستریدیوم تتانی ایجاد میشود. تمام بچه ها پیشگیری اولیه را با تزریق 3 دوز واکسن کزاز در دوران کودکی دریافت مینمایند. بعد از اتمام واکسیناسیون در دوران کودکی واکسن هر 10 سال یک بار باید تزریق شود. راه شایع ورود باکتری کزاز به بدن از طریق زخم های آلوده به میکروب میباشد. کزاز به شکل اسپور در خاک یافت میشود.  
راه های انتقال بیماری کزاز:
زخم هایی که مستعد به آلودگی با میکروب کزاز هستند عبارتند از:
1- زخم های کثیف (آوده به خاک)
2- زخم های به عمق بیشتر از 1cm
3- زخم هایی که به شکل له شدگی و کوفتگی باشد.
این مطلب توسط دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.