inhaled cannabis

پژوهش های جدید بیانگر این است که  کانابیس(حشیش) استنشاقی درد نوروپاتی دیابتی را کاهش می دهد و تاثیر ضد درد آن وابسته به دوز است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو، در یک مطالعه تصادفی دو سو کور برای ارزیابی اثربخشی و تحمل پذیری استفاده از حشیش استنشاقی برای درمان درد ناشی از نوروپاتی محیطی دیابتی(DPN)  از 16 نفر ثبت نام بعمل آوردند.

تحقیقات جدید منتشر شده در مجله the American Pain Societyنشان می دهد که کانابیس استنشاقی درد نوروپاتی دیابتی را کاهش می دهد و اثر ضد درد آن وابسته به دوز است.آنها اثرات دوزهای کم، متوسط ​​و زیاد حشیش استنشاقی را بر دردDPN و هایپرپلاژیا(پردردی) مطالعه کردند.

 افراد مورد مطالعه در چهار جلسه درمان سرپایی شرکت کردند، سپس بعد از گذشت دو هفته، به این افراد یا دارونما  و یا سه دوز متفاوت از آئروسل THC  یک درصد داده شد، این ترکیب فراوان ترین ترکیب روانگردان در کانابیس است.

 به عنوان یک روش انتقال دارو برای تحقیقات بر روی ماری جوانا، استنشاق نسبت به سیگار کشیدن ترجیح داده می شود زیرا  فارماکوکینتیک روش استنشاقی از آنجائیکه اوج اثرات آن به سرعت رخ می دهد و به راحتی تیتر می شود، بر روش سیگار کشیدن ارجح است.

نوروپاتی دیابتی در نیمی از بیماران مبتلا به دیابت رخ می دهد و 15 درصد از این افراد از دردهای نوروپاتی، به خصوص در پاها رنج می برند. بسیاری از بیماران از دو درمان تایید شده از طرف  FDAرضایت ندارند.تحقیقات حیوانی در مدل درد نوروپاتی نشان می دهد که کانابینوئیدها ممکن است در کاهش درد موثر باشند، اما هیچ مطالعه ای به طور خاص برنوروپاتی دردناک متمرکز نشده است.

نویسنده ی ارشد این مقاله پرفسور والاس، استاد بیهوشی در دانشگاه کالیفرنیا می گوید: ما فرض کردیم که حشیش استنشاقی باعث کاهش وابسته به دوز درد خود به خودی و تحریک شده می گردد، همچنین دارای اثر همزمان بر عملکرد شناختی است.

نتایج نشان داد کاهش وابسته به دوز در شدت درد با استفاده از گیاه شاهدانه ی استنشاقی سازگار با نتایج آزمایشات دیگر استفاده از این دارو، برای دردهای نوروپاتیک متنوع است.

پرفسوروالاس می گوید: اثر ضد درد وابسته به دوز واضحی برای هر دو درد خودبخودی و برانگیخته ی نوروپاتی مشاهده می شود، اما این روش دردهای خود به خودی را بیشتر کاهش می دهد.

نویسندگان همچنین گزارش کردند که همه افراد احساس شادی یا سرخوشی و یا خواب آلودگی، که ممکن است ناشی از استفاده از حشیش به عنوان یک ماده ی ضد درد باشد را تجربه کنند. با این حال، در اندازه گیری تاثیر حشیش استنشاقی بر شناخت (توجه و حافظه)، اثرات متوسطی بدون کاهش چشمگیر شناخت یا اختلال در آن مشاهده گردید.

پرفسور والاس می گوید: این یافته ها همراه با نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که ممکن است حشیش دارای اثرات ضد درد در سندرم درد نوروپاتیک، از جملهDPN مقاوم به درمان باشد.

منبع : diabetestma.org