uric acid

برخلاف نتایج  تحقیقات قبلی در باره   منفعت های دریافت ویتامین C در کاهش مقادیر اسید اوریک در اشخاص مبتلا به نقرس، پژوهش های حاصل از یک  تحقیق نشان داد که دریافت ویتامین C  که به عنوان اسید آسکوربیک معرفی شده است، تاثیری در کاهش مقادیر اسید اوریک در بیماران مبتلا به نقرس ندارد. به نظر می رسد مکمل یاری ویتامین C به تنهایی یا در ترکیب با آلوپورینول، اثر ضعیفی بر کاهش مقادیر اسید اوریک در بیماران مبتلا به نقرس دارد. نقرس نوعی آرتریت التهابی است که به دلیل رسوب اسید اوریک در مفاصل با درد و التهاب همراه است. بر اساس بررسی های انجام شده افراد زیادی از این بیماری رنج می برند. مدارک علمی نشان داده اند که مدیریت درمان نقرس نیاز به درمان با داروهای کاهنده تولید اسید اوریک ( آلوپورینول) یا افزایش دهنده دفع کلیوی آن ( پروبنسید) می باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، پروفسورLisa Stamp ؛ “در حالی که درمان های رایج  برای کاهش اسید اوریک در بخی از افراد بسیار مؤثر است، ولی در برخی دیگر اثری ندارد.” وی در ادامه افزود: ” مکمل یاری ویتامین C یکی از درمان های جایگزین بشمار می رود، و تمرکز مطالعه ما بر این نوع درمان است.” این مطالعه بر روی 40 بیمار مبتلا به نقرس انجام شد. 20 آزمودنی، آلوپورینول را به همراه 500 میلی گرم ویتامین C دریافت کردند و 20 آزمودنی داروو و مکملی دریافت نکردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مقادیر متوسط ویتامین C موجب کاهش اسید اوریک بیماران مبتلا به نقرس نشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Arthritis & Rheumatism منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir