After-having-a-baby-4-

هنگام بچه دارشدن با چه موارد تازه و جدیدیی روبه رو خواهید شد و چه نوع تغییراتی در زندگی شما ایجاد می شوند!

شما یک حس عجیب که هرگز آنرا تجربه نکرده اید، در درون خود کشف می کنید.

– شما احتیاج به کوک کردن ساعت خودتان ندارید-فرزند شما برنامه روزانه شما را تنظیم می کند

– والدین خود را بیشتر دوست خواهید داشت و همچنین بیشتر به آنها احترام خواهید گذاشت

– هر دردی که فرزند شما بکشد، بیشتر آن را شما تحمل خواهید کرد

– دیگر برای شما مهم نخواهد بود که ساعت ۹ شب به رختخواب بروید

– قلب شما بسیار راحت تر شکسته می شود و رقیق القلب تر خواهید شد

– کشف می کند چیزهای زیادی در مورد یک دندان کوچکی که فرزند شما دارد می توانید صحبت کنید

– شما در آینه به جای اینکه به صورت خود نگاه کنید به صورت فرزند خود نگاه می کنید

– شما هیچ وقت از عکس العمل های هر چند طولانی کودکتان بیزاز نخواهید شد بلکه به هیجان هم می آیید.

– فداکاریهایی که شما برای داشتن یک فرزند انجام می دهید بسیار بسیار بزرگتر از کارهایی است که شما برای کار بسیار مهم انجام می دهید.

– شما خواهید فهمید که راحتی فرزند شما، یک قدرت جادویی برای شما دارد.

– شما پی می برید چیزهایی که به نظر مهم می رسیدند اکنون در نظر شما معنی ندارد.

– شما پی می برید که عشق کاملا عجیبی در شما بوجود می آید.

– شما پی می برید که حتی اگر دیرتان شده باشد و وقت نداشته باشید ولی ترجیح می دهید که زمان بیشتری برای کودکتان برای بغل کردنش و بوسیدنش بزارید.

– در نهایت شما به خود احترام می گذارید.