sport

توصیه ما به کاربران عزیز این است که غذاهای چرب نخورند چون با خوردن آنها قلب و عروق دچار مشکل می شود  ولی اگر تصمیم بر خوردن آن داشتید باید فعالیت ورزشی شدید را قبل از آن انجام دهید این گفته ما نیست تحقیقات آن را ثابت کرده است در سطور بعدی نتیجه این تحقیقات را بخوانید

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه Exeter نشان داد که یک وهله فعالیت ورزشی شدید یش از خوردن یک وعده غذایی پرچربی در مقایسه با توصیه های رایج در زمینه فعالیت ورزشی با شدت متوسط اثر بهتری بر عملکرد عروقی دارد. بیماری های قلبی و عروقی شامل سکته های قلبی که منجر به مرگ می شوند می تواند از سنین جوانی پایه ریزی شود. نقص عملکردی عروق خونی یکی از فرآیندهای ابتدایی در بروز این عوارض است و مشخص شده است که ساعتی پس از خوردن یک وعده غذایی پرچربی رخ می دهد. پرداختن به فعالیت ورزشی پیش از یک وعده غذایی پرچربی می تواند از بروز این اختلال در عروق خونی جلوگیری کند، با وجود این هنوز مطالعه ای برای مشخص شدن بهترین نوع فعالیت ورزشی در این زمینه انجام نشده است. در مطالعه حاضر اثر دو نوع فعالیت ورزشی؛ تناوبی شدید و با شدت متوسط بر عملکرد عروقی نوجوانان دختر و پسر پس از خوردن یک میلک شیک پرچربی ارزیابی شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تقریباً 25 دقیقه پس از خوردن وعده پر چربی و دوچرخه سواری با شدت متوسط از افت عملکردی عروق خونی پیشگیری شد، با وجود این، پس از انجام 8 دقیقه فعالیت ورزشی تناوبی شدید نه تنها از افت عملکردی عروق خونی پیشگیری شد بلکه در مقایسه با فعالیت با شدت متوسط عملکرد عروقی در سطح بالاتری ارتقا یافت.  یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Physiology — Heart and Circulatory Physiology منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir