2-4

 با چه روش هایی می توان PH بدن را تنظیم کرد و PH اعضای مختلف بدن چه اندازه باید باشد.

PHیک ماده، مقیاس اسیدی یا قلیایی بودن آن را نشان می دهد. بدن این میزان PH را کنترل می کند تا سلامت کلی بدن تأمین شود. اعضای مختلف بدن و انواع سلول ها بر حسب نقش فیزیولوژیکی که دارند، میزان متفاوت PH را حفظ می کنند. ورزش، برنامه غذایی و دارو می تواند میزان PH بدن را تغییر دهد اما تأثیر PH روی بدن:

 

ریه ها

به تنظیم میزان pH کمک می کند. در تنظیم pH خون از طریق ریه ها، دی اکسیدکربن نقش دارد.

روده

در pH قلیایی بهتر عمل می کند. پروبیوتیک های مفید را تحریک می کند. میزان pH در آن 8.3 یا بالاتر است.

کبد

pH قلیایی کمک می کند تا خون تصفیه شود.

خون

pH خون توسط سیستم داخلی بدن کنترل می شود و بین 7.45-7.35 است.

کلیه- ادرار

pH قلیایی فشار روی کلیه را کاهش می دهد.

معده

با ترشحات خود pH محیط داخلی بدن را تنظیم می کند.