blood-donation

آزمایش خون الکلی بودن افراد را لو می دهد و راز آنان را برملا می سازد!

 نشانگر زیستی موسوم به فسفاتیدیل اتانول (PEth) با مصرف الکل در ارتباط بوده و می‌توان با استفاده از آن الکلی بودن جوانان را تشخیص داد.

محققان طی بررسی‌هایی بر دو گروه بزرگ دانشجویان دانشگاه میدوسترن و تکمیل پرسشنامه‌های 10 سؤالی توسط دانشجویان دریافتند که میزان سطوح “PEth” در نمونه‌های خونی با تعداد دفعات مصرف الکل در ارتباط است.

به گفته محققان وجود نشانگرهای زیستی و گزارش‌های شخصی که نشان‌دهنده مصرف سنگین الکل است می‌تواند مقیاس عینی را برای بررسی، درمان و پژوهش محققان مهیا کند.

ایسنا