93803223-full

بکارگیری یک پروتئین جدید برای  اشخاص مبتلا به دیابت نوع 1 می تواند  اندازه قند خون  این اشخاص را به حالت  نرمال  برگرداند واین بیماری را متضاد کند.

 محققان سوئدی دانشگاه Uppsalaاز پروتئین  اینترلوکین 35 (IL-35) برای برگرداندن مقدار قند خون موشها به مقدار طبیعی استفاده کردند.

دراین تحقیق، دانشمندان به بررسی چگونگی عملکرد سلولهای Tتنظیمی با تولید پروتئینهای پیش التهابی که به سیستم  ایمنی حمله می کنند، پرداختند. هنگامیکه سیستم ایمنی به سلولهای تولید کننده ی انسولین در پانکراس  حمله می کنند فرد به دیابت نوع یک مبتلا می شود.

پروتیئن IL-35یک پروتئین ضدالتهابی است اما محققان متوجه شدند غلظت این پروتئین دربیماران مبتلا به  دیابت نوع 1 نسبت به افراد سالم کمتر است.

برای بررسی تأثیر پروتئین IL-35در بیماری دیابت نوع 1، دانشمندان به موشها ترکیب شیمیایی strepozotocinرا تزریق نمودند، پس از ظهورعلایم دیابت نوع 1 و بالا رفتن قند خون، دانشمندان پروتیئن IL-35را به این موشها تزریق کردند. تنها پس از گذشت دو روز از تزریق IL-35، مقدار قندخون این حیوانات به مقدار طبیعی بازگشت.

 دریک آزمایش دیگر، پروتئین IL-35به مدلی از موشهای دیابتی بنام موشهای دیابتی غیرچاق یا   NODتزریق گردید. پس از درمان با این پروتئین، دیابت درهیچ یک ازموشها مجدداً مشاهده نشد.

دکتر Singhمی گوید: برای اولین بارما نشان دادیم که استفاده از IL-35می تواند دیابت  نوع 1 را دو مدل مختلف موش مبتلا به دیابت نوع 1، معکوس کند. همچنین ما دریافتیم غلظت IL-35 در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 پایین تر از افراد  سالم است.

او می افزاید: ما دیدگاه جدیدی درمورد مکانیزم تغییر سلولهای T  تنظیمی در بیماریهای اتوایمیون ارائه کردیم.

محققان معتقدند باید تحقیقات بیشتری بروی درمان افراد مبتلا به دیابت نوع 1 با پروتئین  IL-35انجام شود تا شواهد جدیدی در مورد علت شکست سلولهای Tتنظیمی درجلوگیری ازبیماریهای اتوایمیون بدست آورند. تاکنون، درمان با  IL-35تنها بروی موشهای مبتلا به دیابت نوع 1 انجام شده است بنابراین برای  بررسی پایداری و دوام این نوع درمان بروی انسان باید تحقیقات جدیدی انجام شود.

پروتئینها منبع ارزشمندی ازاطلاعات مرتبط  با دیابت نوع 1 هستند، درهفته ی اخیر محققان کالج جورجیا اعلام نمودند که مقدار 4 پروتئین محافظتی  در خون افراد  مبتلا به دیابت نوع 1 کمتر از افراد طبیعی است.

منبع : diabetestma.org