براساس تحقيقات محققان داروهاي ضد سرطان به افزايش قد و رسيدن به اندازه نرمال كمك مي كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري هلث دي نيوز بيماري ذات الريه مرتبط با دستگاه تنفس مصنوعي VAP عفونتي جدي است كه از طريق باكتري وارد شده در ريه ها در زمان به كارگيري لوله دستگاه تنفس مصنوعي ايجاد مي شود اين يكي از رايجترين مشكلات اجتناب پذير است كه افرادي را كه بيماري وخيم دارند، مبتلا مي كند و موجب مي شود تا بيمار 10 روز بيشتر در بيمارستان بماند و هزينه درمان آن ده هزار تا 40 هزار دلار است.
محققان با آزمايش بر تعداد بيماراني كه در بخش مراقبتهاي ويژه در بيمارستاني در سوئيس بستري شده بودند، دريافتند بيش از يك پنجم از 936 بيماري كه از اين دستگاه مكانيكي استفاده كرده بودند، مبتلا به VAP هنگامي است كه باكتري بين بيماران انتقال مي يابد يا از يك بخش به بخشي ديگر از همان بيمار منتقل مي شود.
اين تحقيقات، تاييد كننده يافته هايي است كه خطرات عفونتي در بخش ICUرا نشان مي دهد وجود 2 پرستار يا بيشتر براي هر بيمار در هر روز مي تواند از گسترش اين عفونت جلوگيري كند.