index.jpg45

پیش بینی احساسات  و عواطف توسط این پژوهش جالب امکان پذیر شد طبق این تحقیق می توان از بسیاری از بیماری های روحی پیشگیری کرد!

 این مطالعه به دلیل دقت زیادش – بیش از 90 درصد – و تعداد زیاد افراد شرکت کننده که عموم آنها جمعیت بزرگسال بودند تا جوانان دانشجو، غیر معمول است.
هدف محققان دانشگاه دارتموت واقع در آمریکا از این مطالعه، ابداع یک امضای مغزی بود که شدت واکنش های احساسی منفی را نسبت به تصاویر خاطره انگیز، بررسی ویژگی امضاء به درد و کشف مدارهای عصبی لازم برای پیش بینی تجربه احساسی منفی، پیش بینی می کند.
محققان در این مطالعه به 182 نفر تصاویر منفی از جراحت های بدنی ، اعمال خشونت آمیز، گروه های مورد تنفر و خودروهای اسقاطی نشان دادند.
محققان با استفاده از تصاویر مغزی و روش های فراگیری اکتسابی، موفق به کشف یک ردپای عصبی از احساسات منفی شدند؛ الگویی از فعالیت ویژه عصبی که در سراسر مغز گسترش می یابد و چگونگی احساس منفی یک شخص بعد از تماشای تصاویر ناخوشایند را پیش بینی می کند.
یافته های ناشی از این مطالعه می تواند به تشخیص و درمان طیفی از بیماری های ذهنی و فیزیکی کمک کند.
این مطالعه در مجله PLOS Biology منتشر شده است.

ساینس دیلی