Ubc9 enzyme

آنزیم   به واسطه  Ubc9 پژوهشگران آمریکایی بعنوان هدفی برای معالجه  دیابت نوع 2  معرفی گردید. پژوهشگران کالج پزشکی  بیلور توسط  پرفسور   کشف کردند که Sean Hartigآنزیم Ubc9با مهار فعالیت گیرنده ی peroxisome proliferator-activated receptor yیا PPARyموجب تقویت یک تعادل انرژی مثبت بین سلولهای چربی سفید و قهوه ای می شود.

 آنزیم Ubc9مانع از فعالیت سلولهای چربی سفید مانند سلولهای چربی قهوه ای می گردد، این عدم تعادل منجر به مقاومت به انسولین می شود. سلولهای چربی قهوه ای با سوزاندن مولکولهای قند و چربی  به عنوان چربیهای مفید شناخته می شوند. محققان با انجام انواع آزمایشات به اطلاعات مهمی درباره ی مهار آنزیم Ubc9دست یافتند.

آنها با استفاده از میکروسکوپ هایی با قدرت بالا افزایش چربی را با خاموش کردن بیان ژن Ubc9در زیر میکروسکوپ مشاهده کردند.

Ubc9همچنین دربافت بیماران مبتلا به دیابت و مقاومت به انسولین به طور قابل توجهی افزایش می یابد اما درمان با داروی تیازولیدین دیون (TZDs) که داروی آگونیستPPARyمی باشد، موجب کاهش تعامل بین Ubc9و PPARyمی شود.

 محققان می گویند: ما انتظار داریم تولید مهارکننده ی Ubc9همراه  با درمان بوسیله ی داروهای TZDsبطور موثری سبب بهبود حساسیت به انسولین از طریق تحریک ژنهای ترموژنیک در بافت چربی زیر پوست شود.

اختلال هدفمند فعالیت Ubc9یک رویکرد منطقی برای افزایش مزایای درمانی و قدرت  داروهای افزایش دهنده ی حساسیت  به انسولین است.

منبع : diabetestma.org