blood-type

سایر پستانداران  هم مثل انسان ها  دارای گروه های خونی هستند. گروه های خونی از مولکول هایی که در  گلبول های قرمز ما هستند  نشات  می گیرند.

ما انسان ها، دو نوع متفاوت از این مولکول ها را داریم. این دو نوع متفاوت از مولکول ها نوع A و نوع B  نامیده می شوند. همچنین احتمالاً درباره گروه خونی O نیز شنیده اید. این گروه خونی در اصل نه مولکول A را دارد و نه مولکول  B را. گروه خونی AB نیز هر دوی این مولکول ها را دارد.

با این شرایط انسان ها 4 گروه خونی احتمالی دارند که عبارتند از A، B، AB و یا O.

جانوران دیگر دقیقاً همان مولکول هایی که ما داریم را ندارند و مولکول هایی که انسان ها دارند آنها را از موجودات دیگر متمایز می کند.

بنابراین جانوران دیگر هم سیستمی بسیار شبیه به سیستم ما دارند، چراکه سیستم گروه خونی بخشی از سیستم ایمنی ما و جانوران دیگر است. منتها این که بافتی متعلق به انسان باشد یا نه قابل تشخیص است.

میمون ها که خیلی نزدیک به انسانند، نشانگرهای خونی شان بسیار شبیه انسان است. انواع دیگری از نشانگرها در گونه های دیگر پستانداران وجود دارد. برای مثال، سگ ها حدود 13 گروه خونی مختلف دارند چراکه دسته کاملی از مولکول های مختلف دارند که بر روی سطح سلول های خونی شان یافت می شود. گربه ها تنها سه گروه خونی دارند.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا پستانداران دیگر هم گروه خونی دارند باید جواب داد بله جانوران دیگر هم گروه خونی دارند، اما نه درست مثل گروه های خونی ما. منتها گروه های خونی آنها هم عملکردهایی مشابه گروه های خونی ما دارند.

منبع : http://020.ir