ethical-issues-pertaining-to-abortion-18-638

 تاثیرات منفی و مضر سقط جنین بر باردرای های بعدی و همچنین بر مادر باردار را می توانیم در این مطلب بررسی کنیم.

سقط جنین عمدی یا غیرعمدی، بارداری‌های بعدی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهشگران هشدار داده‌اند زنانی که چندین سقط جنین عمدی یا غیرعمدی داشته‌اند با خطر عوارض جانبی بیشتر در حاملگی‌های بعدی روبرو هستند.

این عوارض می‌تواند خونریزی واژینال در اوایل بارداری، تولد زودرس، وزن کم جنین هنگام تولد و عوارض مربوط به جفت را در بر بگیرد. قابل توجه است که تحقیقات جدید علاوه بر تایید این مساله نشان می‌دهد که حتی یک بارداری ناتمام و سقط جنین نیز می‌تواند این عواقب را در بارداری‌های بعدی زنان ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد زنانی که حتی یک سقط جنین و بارداری بی‌نتیجه داشته‌اند، نسبت به زنانی که هیچ سقط جنین عمدی یا غیرعمدی را تجربه نکرده‌اند، در حدود 30 درصد بیشتر متحمل عوارض حاملگی در بارداری‌های بعدی شده‌اند.

محققان برای دستیابی به این نتایج 15 هزار زن باردار را در طول پنج سال در یکی از بیمارستان‌های آسیایی مورد بررسی قرار دادند. آنها دوره سه ماهه اول بارداری دو گروه از زنان را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. در این مطالعه یک گروه زنانی که نخستین بارداری خود را تجربه کرده و هیچگونه سقط جنین قبلی نداشته‌اند و دیگری زنانی که یک یا چند سقط جنین عمدی یا غیرعمدی داشته‌اند، مورد مقایسه قرار گرفتند. محققان در پایان تجزیه و تحلیل‌ها با توجه به داده‌های به دست آمده دریافتند که حتی یک سقط جنین،عوارض جانبی را در حاملگی‌های بعدی فراهم می‌سازد.

مهر