squat-2

حرکت اسکوات و یا همان اسکات از حرکات مهم و پایه ای در بدن سازی و فیتنس است.

این حرکت به بخش عمده ای از عضلات بدن شما فشار می آورد .نحوه انجام دادن این

حرکت بسیار مهم است و چه بسا اگر اشتباه انجام گیرد می تواند به ستون فقرات شما

آسیب جدی وارد نماید .   www.Drhoba.ir

این حرکت جهت تقویت عضله چهار سر رانی به کار می رود ولی علاوه بر این عضله

بر روی عضلات گلوتئوس ، همسترینگ وساق و نیز عضلات پشت پشت کمری نیز موثر

است .دو عکس ، نحوه صحیح انجام این حرکت را فرا بگیرید.

squat-1

squat-2منبع-http://drhoba.ir