آمیبیازیس چه بیماری است؟ نحوه درمان آن چیست؟

آمیبیازیس چه بیماری است؟ نحوه درمان آن چیست؟