تخصیص محرک

تخصیص محرک

در آزمایشهای پاولوف پس از اینکه تعمیم محرک به وجود آمد، یعنی سگ که با مترونوم 120 ضربه ای شرطی شده بود …