تعریف سن عقلی

تعریف سن عقلی

در آزمونهای بینه سیمون کودکانی دیده می شدند که نمی توانستند به آزمونهای گروه سنی خود پاسخ دهند. از سوی دیگر کودکانی …