چگونگی سنجش هوش

چگونگی سنجش هوش

چون پیشرفتهای مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و همچنین کارهای علمی و فعالیتهای آموزشی به هوش بستگی دارد و هر چه …