آسم و حساسیت

آسم و حساسیت

بیشترین علت بیماری آسم به حساسیت مربوط می شود . این وضعیت تقریبا بیشتردر بچه ها صادق است . بنابراین مهمترین کار …