تست اعصاب دست

تست اعصاب دست

زمانیکه بیماری با آسیب اندام فوقانی به بیمارستان مراجعه میکنه یکی از نخستین مواردی که انجام دادن آن ضروری است معاینه اعصاب …