ضربه به اوربیت

ضربه به اوربیت

ضربه به اوربیت معمولا با ضربات سر توام می باشد، بنابراین قبل از اقدام برای معاینه چشم ابتدا باید شرایط عمومی بیمار …