شخصیت تیپ D یعنی چه؟

شخصیت تیپ D یعنی چه؟

یک عامل وجود دارد که سبب افزایش آشفتگی در مسائل بهداشتی،روانشناختی میشود و پیامدهای بالینی ناگواری را نیز به دنبال خودش دارد.این …