سوپ بنفش

سوپ بنفش

دوباره با آموزش پخت نوع دیگری از سوپ در خدمت شما هستین  در این رسپی از کلم قرمز استفاده کرده ایم که …