اعتیادهای غذایی

اعتیادهای غذایی

افراد متفاوت نسبت به غذاهای مختلف واکنش اعتیادی مختلفی را نشان می دهند. برای بعضی از مردم اعتیادهای معینی (مخصوصاً نگاهدارنده ها …