باقلوای فندق و پسته

باقلوای فندق و پسته

امروز تصمیم گرفتم باقلوایی را از خمیر یوفکا برایتان آموزش دهم  همانطوریکه می دانیم در درست کردن باقلوای استانبولی مهم خمیرش است …