قورمه بلغور

قورمه بلغور

این غذا از غذاهای سنتی است  و خیلی ازافراد این غذا را فراموش کرده اند ما هم خواستین با درست کردن این …