نان لوکوم

نان لوکوم

لوکوم همانطوری که میدانید از شیرینی های معروف ترکیه است مثل راحت الحلقوم ایرانی ولی کمی متفاوت ر از آنست این نان …