میوه کبابی

میوه کبابی

دکتر سلام – ما همواره  مواد غذایی مانند سبزیجات،  و یا گوشت را کبابی می کنیم ، ولی آیا تاکنون شنیده اید …