گردوی فلفلی

گردوی فلفلی

گردوی فلفلی که آموزش میدهیم می توانید در کنار غذا سرو کنید اگر دوست دارید همراه غذا سس های تند استفاده کنید …