پرورش هیجانها

پرورش هیجانها

چنانکه ملاحظه گردید هیجانها در زندگی آدمی دارای اهمیت فراوانی می باشند. به این جهت وظیفه اصلی پرورشکاران آموختن واکنشهای هیجانی به …