بارداری با فقر

بارداری با فقر

متاسفانه فقر و نداشتن موقعیت مالی مناسب می تواند تاثیرات منفی روی کیفیت بارداری زنان بگذارد.قشر کم درآمد و فقیر جامعه نسبت …