عادت های غذایی

عادت های غذایی

  عوامل اثر گذار بر عادت های غذایی شامل: عوامل ذاتی، فرهنگی، دینی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و روان شناختی می باشند. …