دانش روانشناختی درد

دانش روانشناختی درد

اخیراً، پیشرفتهای زیادی درباره دانش روانشناختی درد حاصل شده است، روانشناسان به جای تمرکز روی پوشش خشن، مطالعاتی را روی پوششهای نرم …