تعریف خفگی

تعریف خفگی

خفگی ممکن است رفتن آب یا سایر مایعات به ریه ها باشد که منجر به خفگی (ناتوانی هوا برای ورود به ریه …