جامعه داروسازی

جامعه داروسازی

داروسازان محلی، متخصصین بهداشتی هستند که برای عموم مردم در دسترس هستند. آنها داروها را بر طبق تجویز پزشک عرضه میکنند، یا …