تغییر شکل و درد مهره ها

تغییر شکل و درد مهره ها

با انحنای‌ قابل‌ مشاهده‌ قسمت‌ بالای‌ تنه‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ شکل‌ S یا کمان‌ درمی‌ آید.شانه‌ها غیرهم‌تراز شده‌ و مدور می‌گردند،فرورفتگی‌ قفسه‌ …