افراد سالخورده بدانند

افراد سالخورده بدانند

پژوهشگران ورزش‎ مستمر و سبـک‎ مانند پیاده‎‎روی‎‎ را برای سالخـوردگـان‎ بـه ویژه‎‎‎ کسانی‎ که به التهاب‎ مفاصل‎ دچارند توصیه‎ می‎ کنند.