شناخت عرق سرد

شناخت عرق سرد

عرق سرد تعریق ناگهانی است که  با فعالیت یا  بوجود نمی اید معمولا به علت واکنش بدن به استرس بوجود می آید  …