عفونت ویروسی

عفونت ویروسی

ویروس ها ذرات کوچکی از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) هستند که توسط یک غشاء پروتئینی محصور شده اند. بعضی از ویروس …