5 فایده خیار

5 فایده خیار

خیاردارای فواید  بسیاری است که  حتی به عنوان غذای معجزه نامیده می شود. هر چند که یکی از سبزیجات است ، ولی …