آنفلوانزای شکم

آنفلوانزای شکم

بسیاری از موارد مسمومیتهای غذایی به غلط آنفلوانزای شکم نامیده میشود. درواقع آنفوانزای شکم اساسا وجود خارجی ندارد. آنفلوانزا یک بیماری تنفسی …