پیری و سالمندی | مجله پزشکی دکتر سلام
1 مطلب

پدیده پیری

هر موجود زنده ای از بدو شکل گیری و تشکیل نطفه با فرایند پیری به معنای افزایش سن و از دست دادن …