چاق شدن با دعوا

چاق شدن با دعوا

استرس‌زایی در اثر فشار کار، درگیری با یکی از همکاران، بحث با همسر و فرزند؛باعث افزایش وزن با مصرف زیاد مواد قندی …