پریود سخت

پریود سخت

اگر پریودهای شما به طور پیشرفته ای سخت تر و سنگین هستند، باید به طریقی با پزشک مشورت کنید. این باید نشانه …