معالجه MDT

معالجه MDT

برای  معالجه  (multidisciplinary team (MDT  گروهی از متخصصان  گرد هم می آیند و با هم در مورد بهترین  معالجه برای شما  بحث …