گروهی از دانشمندان آمریکایی در سال 86 واکسنی را تولید کرده اند که با فعال کردن سلولهای سیستم ایمنی قدرت بیشتری در پیشگیری از بیماری سل دارد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، M. Tuberculosis، عنوان میکروارگانیسمی است که عامل بیماری سل است. این باکتری بیش از یک سوم جمعبت جهانی را آلوده کرده است. درحال حاضر واکسنی که برای پیشگیری از این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد، M. bovis BCG نام دارد که تنها در پیگشیری این بیماری در کودکان موثر است و در پیشگیری نوعی از این بیماری که به نوجوانان و بزرگسالان آسیب می رساند، کاربرد ندارد.

به تازگی تیم پژوهشی استفان پروچلی از کالج پزشکی آلبرت انشیتن در نیویورک نشان داده است که در موش های آزمایشگاهی، برخی از سلولهای ایمنی مانند سولهای T CD8+  توسط باکتری فاقد پروتئین SecA2 به روشی موثرتر از باکتری کشته شده واکسن های موجود، فعال شدند.

نتایج این بررسی ها که در ” Journal of Clinical Investigation” منتشر شده است، نشان می دهد که علاوه براین، فعالیت موثر سلولهای T CD8+ به تعداد مرگ بیشتر گروهی دیگر از سلولهای ایمنی با عنوان ماکروفاژها همراه است.

اما موش های آزمایشگاهی و خوکچه های هندی که با باکتری فاقد پروتیئن SecA2 واکسینه شده بودند، محافظت بیشتری در مقابل عفونت های سل نسبت به نتایج بدست آمده با واکسن M. bovis BCG نشان دادند.

این دانشمندان امیدوارند این واکسن بتواند در پیشگیری جهانی از بیماری سل نقش موثری ایفا کند.