angry-man-120312

ساختمان ذهنی افراد پرخاشگر با افرد غیرپرخاشگر چه تفاوتهایی دارد و چگونه محققین متوجه این اختلاف شدند مغز افراد خشن چه تفاوتی با افراد معمولی و خونسرد دارد؟عملکرد ذهن هرکدام چه تفاوتی با دیگری دارد؟

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود با تصویربرداری از مغز دریافتند که ساختار مغزی افراد پرخاشگر و خشن با ساختار مغزی افراد معمولی متفاوت است.

گروهی از پژوهشگران برای بررسی نوع فعالیت مغز در هنگام تماشای فیلم های خشن، مطالعه ای را به انجام رساندند. در این پژوهش، ابتدا از 54 شرکت کننده خواسته شد تا به پرسشنامه ای پاسخ دهند. پس از بررسی پاسخ ها، این افراد به دو گروه پرخاشگر و غیرپرخاشگر تقسیم شدند. افراد پرخاشگر کسانی بودند که سابقه خشونت هایی نظیر درگیری فیزیکی در زندگی داشتند و گروه دوم فاقد چنین سوابقی بودند.

در مرحله بعد، فعالیت مغزی شرکت کنندگان در حین تماشای فیلم های مختلف بررسی شد. در روز اول، یک فیلم خشن (با صحنه های تیراندازی و درگیری خیابانی) و در روز دوم نیز یک فیلم هیجانی ولی غیرخشن (مثلاً کمک به افراد نیازمند در طی یک بلایای طبیعی) پخش شد. در روز سوم هم هیچ فیلمی پخش نشد.
دانشمندان در این حین به بررسی میزان فعالیت متابولیک مغز که نشان دهنده میزان عملکرد آن است پرداختند. همچنین هر 5 دقیقه یک بار، فشار خون شرکت کنندگان نیز گرفته می شد و هر 15 دقیقه هم از آنها خواسته می شد تا احساس خود را بیان کنند.

دانشمندان متوجه شدند که در طی دوره ای که شرکت کنندگان فیلمی برای تماشا نداشتند و کار خاصی هم انجام نمی دادند، فعالیت در «شبکه پیش فرض» افراد پرخاشگر بیشتر از افراد معمولی بود. منظور از شبکه پیش فرض، بخشی از مغز است که وقتی کار خاصی داریم فعالیت می کند. این یافته نشان می دهد که ساختار مغزی افراد پرخاشگر با ساختار مغزی افراد معمولی و غیرپرخاشگر متفاوت است.

همچنین در حین تماشای صحنه های خشن، قشر اوربیتوفرانتال مغز افراد پرخاشگر، فعالیت کمتری نسبت به همین قشر از مغز افراد غیرپرخاشگر داشت. این بخش از مغز، در تصمیم گیری های هیجانی و خودکنترلی نقش دارد. افزون بر این، در مواردی که فشار خون افراد غیرپرخاشگر بالا می رفت، فشار خون افراد پرخاشگر پایین می آمد.

مهر